RANDOMNESS GAMES | Kuizi Kimia - Pjesa e nëntë

This game can no longer be played at Randomness. Flash support has ended.
00:00

Description for Kuizi Kimia - Pjesa e nëntë

Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e nëntë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is part nine of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.

Tags for Kuizi Kimia - Pjesa e nëntë

Chemistry quiz, Kimia kuize, Kuiz nga kimia, Kuize kimia, Kuize të ndryshme nga kimia, Matura teste, Matura teste, Teste nga kimia, Teste nga kimia online, Teste online të maturës, Teste për maturantë, Teste të maturës, chemistry quizzes, different from chemistry quizzes, en, graduation tests, graduation tests, graduation tests online, online chemistry tests, quizzes chemistry, teste mature, tests for high school seniors, tests from chemistry, Kuizi Kimia - Pjesa e nëntë

Added on

2013-12-28, 9:30pm